Home Natuur Aanbevelingen voor de begroting 2024 van de Inexperienced Finances Coalition

Aanbevelingen voor de begroting 2024 van de Inexperienced Finances Coalition

0
Aanbevelingen voor de begroting 2024 van de Inexperienced Finances Coalition


We bevinden ons nu in een noodsituatie. Excessive hitte, overstromingen, branden, hevigere stormen, ecologische ontwrichting, dramatisch verlies van populaties wilde dieren en een snel opwarmend Noordpoolgebied zijn voelbaar in Canada en de relaxation van de wereld, wat wijdverbreide schade veroorzaakt, en nog meer aan mensen met een laag inkomen en kwetsbare mensen. De wetenschap geeft aan dat deze en andere gevolgen zullen toenemen als de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen niet onder controle blijven.

Het is van cruciaal belang om krachtiger actie te ondernemen tegen de daarmee samenhangende klimaat- en biodiversiteitscrises.

Obtain het volledige doc: Aanbevelingen voor de begroting 2024

De Inexperienced Finances Coalition, bestaande uit 22 van de belangrijkste Canadese milieuorganisaties, waardeerde de grote federale financieringsaankondigingen voor klimaat en natuur in de Begroting 2023 en op de VN-conventie over biologische diversiteit COP15 in Montreal, en dringt er bij de regering op aan om deze kans te blijven aangrijpen om de klimaatverandering aan te pakken. de dubbele klimaat- en biodiversiteitscrises, duurzame banen creëren, het leven betaalbaarder maken en blijvende welvaart en welzijn voor iedereen garanderen.

Canada zal dergelijke bestaande financiering effectief moeten gebruiken en verdere grote investeringen moeten doen om aan belangrijke verplichtingen en doelstellingen te voldoen.

Op het gebied van natuur en biodiversiteit moet het leiderschap van Canada bij het tot stand brengen van een ambitieus nieuw internationaal raamwerk voor het stoppen en terugdraaien van het verlies aan biodiversiteit (het Kunming-Montreal International Biodiversity Framework) afgelopen december nu worden gevolgd door leiderschap om de overeenkomst ten uitvoer te leggen. De financiering van een alomvattend pakket strategische maatregelen om natuurbehoud en -herstel in Canada te stimuleren is dringend nodig en zal ook een cruciale rol spelen bij het bijdragen aan klimaatactie.

Wat de klimaatverandering betreft, moet Canada tegen 2030 een vermindering van de broeikasgasemissies met 60% tot onder het niveau van 2005 bereiken en een eerlijk deel bijdragen aan de mondiale emissiereducties. In Finances 2022 wordt opgemerkt dat er tegen 2050 jaarlijks 125 tot 140 miljard greenback moet worden geïnvesteerd in klimaatactie. Volgens een rapport uit 2023 van het Canadian Centre for Coverage Alternate options zou het snel koolstofvrij maken van elke sector van onze economie een investering van 2% van het Canadese bbp in vijf jaar vereisen. voor een totaal van 287 miljard greenback, een gemiddelde van 57 miljard greenback per jaar, bovenop de geplande uitgaven voor 2022-2023.

Dergelijke investeringen zullen ruimschoots worden terugbetaald, met voordelen voor het milieu, de economie en de gezondheid.

Voortbouwend op de experience en het overleg van de Inexperienced Finances Coalition biedt dit doc een alomvattend pakket ambitieuze en tijdige begrotings- en begrotingsaanbevelingen die grote vooruitgang op het gebied van natuur en klimaat zouden bevorderen, terwijl banen zouden worden gecreëerd, de gelijkheid zou worden vergroot en de individuele en collectieve gezondheid zou worden beschermd.

De Inexperienced Finances Coalition komt met vijf aanbevelingen voor de begroting 2024:

  1. Financiering van natuurbescherming en herstel in Canada – De belofte van Canada nakomen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en terug te draaien door het Kunming-Montreal International Biodiversity Framework volledig te implementeren; het creëren van een echte klimaat-natuur-nexus door de schaal op één lijn te brengen en de complementariteit tussen natuur- en klimaatinvesteringen te maximaliseren, prioriteit te geven aan permanente en langetermijnfinanciering ter ondersteuning van door de inheemse bevolking geleid natuurbehoud, en natuurnegatieve subsidies te elimineren;
  2. Renovatiegolf voor klimaatbestendige woningen en betaalbare woningenergie – Het aanbevelen van de federale overheid om bestaande investeringen en programma’s in alle afdelingen uit te breiden, aan te vullen en te coördineren en centraal woningupgrades te leveren om impactvolle investeringen te garanderen die gezondheids-, betaalbaarheids- en aanpassingsdoelstellingen integreren en tegemoetkomen aan de unieke behoeften van inheemse, noordelijke en afgelegen gemeenschappen ($24,3 miljard over vijf jaar).);
  3. Bevordering van een emissievrij elektriciteitsnet op foundation van hernieuwbare energiebronnen – Essentiële stappen op weg naar de grote transformationele investeringen die nodig zijn in de transmissie-, opwekkings- en vraagzijde van elektriciteit, inclusief afgelegen inheemse gemeenschappen (26 miljard greenback over vijf jaar);
  4. Duurzame banen voor een netto-nul Canada – Het opschalen van de investeringen in transitieplanning, het scheppen van banen en ondersteuning van werknemers om ervoor te zorgen dat werknemers en gemeenschappen een soepele overgang naar een koolstofarme economie hebben ($12,2 miljard over vijf jaar); En
  5. Duurzame landbouw bevorderen – Belangrijke aanbevelingen om producenten en Canada te helpen leiders te worden op het gebied van duurzame en innovatieve landbouw met een veerkrachtig en gediversifieerd voedselsysteem ($4,5 miljard over vijf jaar, daarna $134 miljoen per jaar, doorlopend).

Voor alle nieuwe en lopende milieuprogramma’s benadrukken we het belang van effectieve implementatie, monitoring en evaluatie om succesvolle resultaten te garanderen.

In verband daarmee is het van cruciaal belang om de kerncapaciteit van de overheid op het gebied van milieubeheer en milieu- en klimaatwetenschap, -programma’s en -beleid in stand te houden, en deze niet op te offeren in het belang van financiële besparingen op de korte termijn. De Inexperienced Finances Coalition is bezorgd dat de in 2023 aangekondigde verlaging van 3% op de basisbegrotingen van de federale departementen de kerncapaciteit op een kritiek second zal beperken, vooral bij de ECCC, en het vermogen van Canada om milieuprioriteiten effectief te implementeren zal belemmeren.

Canada moet er ook naar streven om doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en milieurechtvaardigheid binnen de overheid te bevorderen en te verankeren, met behulp van instrumenten als een netto-nul-industriebeleid, klimaat- en biodiversiteitsvoorwaarden bij nieuwe financieringsoverdrachten, klimaat- en biodiversiteitsperspectieven op uitgaven en beleidsmaatregelen, en een nationale strategie voor milieurechtvaardigheid en screeninginstrumenten.

Veel van de aanbevelingen in dit doc zijn related voor de rechten en autoriteiten van inheemse volkeren – First Nations, Inuit en Métis – wier traditionele territoria en kennis een integraal onderdeel vormen van de verwezenlijking van de Canadese klimaat- en natuurbehoudsdoelstellingen. Deze aanbevelingen moeten worden overwogen in de context van verzoening en moeten worden nagestreefd op een manier die in overeenstemming is met de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van de inheemse bevolking.

Het implementeren van deze aanbevelingen van de Inexperienced Finances Coalition zou leiden tot transformatieve vooruitgang bij het bevorderen van duurzame ecologische, economische en sociale welvaart voor alle volkeren in Canada, van kust tot kust tot kust.

Voor meer informatie, zie de volledige Inexperienced Finances Coalition Suggestions 2024.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here