Home Natuur Hoe onze liefde voor huisdieren groeide uit een botsing van wereldbeelden

Hoe onze liefde voor huisdieren groeide uit een botsing van wereldbeelden

0
Hoe onze liefde voor huisdieren groeide uit een botsing van wereldbeelden


Borgianus 1 pagina 71 Vaticaan.

Inheemse volkeren van Amerika zagen alle dieren, inclusief mensen, als onderling verbonden.Krediet: Rapp Halour/Alamy

The Tame and the Wild: mensen en dieren na 1492 Marcy Norton Harvard-universiteit. Pers (2024)

Het is een blijvende mythe dat de ontwikkeling van de veehouderij een essentiële stap is op het pad van menselijke vooruitgang. Veel boeken hebben het belang ervan benadrukt, waaronder dat van historicus Alfred W. Crosby Colombiaanse uitwisseling (1972) en geograaf Jared Diamond’s Geweren, ziektekiemen en staal (1997). Maar niet alle culturen hebben dieren gezien als wezens die moeten worden opgesloten en gekweekt. Inheemse volkeren in Amerika erkenden bijvoorbeeld dat mensen en dieren veel gemeen hebben. De botsing tussen verschillende opvattingen over de relaties tussen mens en dier vindt vandaag de dag nog steeds weerklank.

In Het tamme en het wilde, onderzoekt historicus Marcy Norton de geschiedenis en het blijvende belang van deze botsing, die begon aan het einde van de vijftiende eeuw toen Europeanen arriveerden aan de kust van Amerika, inclusief in het Caribisch gebied. Norton put uit een rijk scala aan bronnen, waaronder verhandelingen over de jacht en natuurlijke historie, inheemse boeken (bekend als amoxtli), verslagen van soldaten en missionarissen, procesverslagen van de Spaanse inquisitie, woordenboeken en schilderijen. Haar fascinerende en wetenschappelijke verslag laat zien hoe deze ontmoetingen Europa en Amerika transformeerden.

De relaties tussen mensen en dieren die voortkwamen uit deze ontmoetingen van verschillende volkeren legden de kiem voor veel van de hedendaagse ethische en ecologische uitdagingen – van koloniale rijkdom en de onteigening van inheemse volkeren tot de moderne vleesindustrie. Ze verklaren zelfs de band van mensen met hun huisdieren.

Voedsel en angst

Norton analyseert de relaties tussen mens en dier in Europa, Groot-Amazonia (het Caribisch gebied en het laagland van Zuid-Amerika) en Midden-Amerika. Veel inheemse volkeren van Amerika beschouwen alle wezens als onderling verbonden en doorlaatbaar. Door te proberen te denken als de dieren waarop ze jaagden, en door de vacht van de wezens te dragen en het vlees te consumeren, konden de inheemse volkeren iets van de “schoonheid en kracht” van deze levende wezens overnemen. In het joods-christelijke denken daarentegen zijn mensen verschillend van en superieur aan dieren.

Norton identificeert vier manieren waarop mensen met dieren omgaan. In Europa door jacht en veehouderij, en in Amerika door predatie en ‘vertrouwing’ – een proces van het voeden en temmen van individuele dieren dat vrij kwam en ging. Bekende dieren werden nooit gegeten in Groot-Amazonia, maar werden soms geconsumeerd tijdens Meso-Amerikaanse rituelen. Elke manier van leven beïnvloedde hoe mensen dieren categoriseerden en de mate waarin dieren werden beschouwd als ‘medeonderdanen met verlangens, emoties en zelfs rede’.

In Europa maakten jagers onderscheid tussen vazaldieren, zoals jachthonden, paarden en valken, van prooidieren, met title herten en zwijnen. Niettemin moesten jagers, om een ​​jacht succesvol te laten zijn, erkennen dat hun prooi een geest had met behoeften, gevoelens, ervaringen en motieven. Voor het doden van prooidieren was geen objectivering nodig. Maar de christelijke visie op de kloof tussen mens en dier vormde wel een foundation voor de veehouderij, een praktijk die vereist dat dieren louter als objecten worden gezien.

Het laatste oordeel (detail).  Museum: San Marco, Firenze.  Auteur: Fra Angelico

Dierlijke kenmerken, zoals hoorns, werden in de vijftiende eeuw met de Duivel in verband gebracht.Krediet: Alamy

Het belang van de veehouderij ging verder dan voeding, levensonderhoud en producten, zoals kleding. Door dieren te objectiveren creëerden mensen “een afstand tussen degenen die levende dieren bezaten en beheerden, en degenen die hun lijken belastten en consumeerden”. Met de opkomst van slachthuizen – gescheiden van slagerijen en die buiten de stadsgrenzen moesten liggen – raakten de consumenten in de vijftiende eeuw los van het fokken en doden van dieren.

Maar de Europeanen konden zich in de vijftiende en vroege zestiende eeuw niet volledig distantiëren van de veehouderij. Het vermoeden dat dieren gedachten en gevoelens zouden kunnen hebben die verder gingen dan die van honger of slaap, vond een uitlaatklep in de angst voor duivels en hekserij. Theologen en inquisiteurs associeerden dierlijke kenmerken, zoals hoorns, hoeven, klauwen en staarten, met de Duivel en zijn menselijke dienaren, heksen. Work of Hell beeldde het bloedbad af dat gepaard gaat met de veehouderij: reptielachtige demonen brachten mensen ertoe hun slachtoffers te slachten of in stukken te snijden voordat ze ze aan het spit roosterden of in een ketel kookten.

Van heksen werd aangenomen dat ze onnatuurlijk nauwe relaties met dieren hadden, zich bezighielden met bestialiteit en krachten hadden – zoals het vermogen om te vliegen – die verband hielden met dieren. Tot ver in de zeventiende eeuw wekten mensen die zorgzame relaties hadden met dieren die geen ‘baan’ hadden, vermoedens van hekserij. Dergelijke vermoedens leidden tussen het einde van de vijftiende en het einde van de achttiende eeuw tot de executie van ongeveer 50.000 mensen in Europa.

Missionarissen, van wie sommigen vermeende heksen in Spanje hadden vervolgd, brachten ‘hun neiging om afgodendienaars als vormveranderende tovenaars te zien’ mee naar Midden-Amerika. Geconfronteerd met wat zij zagen als een afgodische cultuur die “de kloof tussen soorten niet in stand hield”, interpreteerden zij rituele specialisten of “kennismanipulatoren” als heksen. Daarmee bedachten ze het koloniale idea van de Nahualof dierlijk dubbel, uit het inheemse idea van de nahualliof kennismanipulator. Koloniale inquisiteurs berechtten inheemse volkeren die ervan verdacht werden een dierlijke vorm te hebben, als tovenaars.

Mondiale koppelingen

In tegenstelling tot de christenen begrepen de volkeren van het Grote Amazonegebied persoonlijkheid als iets dat alles, van rotsen tot mensen, bezat. Predatie transformeerde prooi en roofdier: de lichamen van mensen werden veranderd door te assimileren wat ze aten, of door wat ze opnamen uit de huiden die ze maakten en droegen. Zelfs gif op de pijlpunten had een “vegetatieve werking”. Mensen hadden emotionele banden met dieren, waardoor deze dieren geen dienst hoefden te verrichten. Individuele dieren werden uit het wild getemd en niet through fokregimes geproduceerd.

Norton stelt dat “de opkomst van het moderne huisdier, althans gedeeltelijk, het resultaat was van deze verstrengeling van Europese en inheemse manieren van interactie”. In de zestiende eeuw waren de meeste dieren die naar Europa werden verscheept de dieren waarmee de inheemse bevolking vertrouwd was geraakt. De volkeren van de Caribische eilanden en het laagland van Brazilië boden bijvoorbeeld papegaaien en apen aan Europeanen aan als geschenk en ruilmiddel – in een poging deze vreemdelingen ‘vertrouwd te maken’.

Aristocraten in Europa verwierven deze dieren aanvankelijk als statussymbolen. Deze tamme dieren droegen de verzorging die ze hadden gekregen over op hun nieuwe menselijke metgezellen, die verrast waren toen ze ontdekten dat dergelijke relaties zinvol en wenselijk waren.

De bevindingen van Norton dragen bij aan werk in de geschiedenis van de wetenschap dat laat zien hoe de moderne wetenschap – waarvan in de volksmond wordt aangenomen dat deze van westerse oorsprong is – mondiale wortels heeft. Het waren niet alleen discussies met inheemse volkeren van Amerika die Europese natuuronderzoekers in hun zoölogische verhandelingen hebben opgenomen, maar ook concepten en praktijken die zijn afgeleid van inheemse manieren van omgaan met niet-menselijke dieren.

Nortons analyse herconfigureert ook de geschiedenis van veroveringen. Wetenschappers van de aan de Atlantische Oceaan gelegen regio’s van Afrika, Amerika en Europa hebben onthuld hoe Spaanse conquistadores zich bij interetnische conflicten hebben aangesloten in plaats van imperiums zoals dat van de Azteken alleen met hun insecten, kogels en onverdraagzaamheid te verslaan. Zoals Norton benadrukt, heeft het wijdverbreide gebruik van de veehouderij door de conquistadores “de inheemse bevolking beroofd van hun arbeid, hun land en, niet zelden, hun leven”. Voor de mijnen waren arbeiders en vee nodig, en de veehouderij werd een alternatieve industrie toen de mijnen uitgeput waren. Op het eiland Hispaniola exporteerden veeboeren vee – gefokt door mensen die in slavernij vastzaten en inheemse arbeiders die van hun land waren beroofd en tot het werk werden gedwongen – naar andere koloniën in ruil voor tot slaaf gemaakte mensen en goederen.

Het tamme en het wilde is een nauwgezette en diepgaande afrekening met mens-dierrelaties. Het is verhelderend voor zowel antropologen, ecologen, biologen als historici en zou zo breed gelezen moeten worden Het rauwe en het gekookte (1964), de klassieke studie van de Franse antropoloog Claude Lévi-Strauss naar de mythen en wereldbeelden van volkeren in Oost-Brazilië – op wier culinaire gewoonten in de titel wordt gezinspeeld.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here